You are currently viewing ความแตกต่างระหว่าง หนี้สูญ vs หนี้สงสัยจะสูญ

ความแตกต่างระหว่าง หนี้สูญ vs หนี้สงสัยจะสูญ

คำว่า “หนี้” พูดเบาๆ ก็เจ็บ !!!!

มาดูหนี้ในทางบัญชีกันค่ะ

💰 หนี้สูญ (Bad Debt) = ทวงหนี้กับลูกหนี้จนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระคืนและตัดออกจากบัญชี

💰หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) = คาดว่าจะไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แต่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

.

“รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ภาษีทั้งระบบ จบในที่เดียว”

.

👉สนใจปรึกษา | สอบถามเพิ่มเติม inbox ได้เลยค่ะ

m.me/nrgroupaccounting

👉เว็บไซต์ https://nrgroupaccounting.com

#NRGroupAccounting

#สำนักงานบัญชีดิจิทัล

#สำนักงานบัญชี

#นักบัญชีดิจิทัล

#รับทำบัญชีออนไลน์

#ยื่นภาษีออนไลน์

#ทำบัญชี#ยื่นภาษี#ปิดงบ#ปิดงบเร็ว#จดทะเบียนบริษัท

ใส่ความเห็น