You are currently viewing การตรวจสอบภายในมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างไร?

การตรวจสอบภายในมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างไร?

หลังจากทำการตรวจสอบภายในแล้ว

สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมานั้นเรียกได้ว่าแสนจะคุ้มค่า

และได้แนวทางที่จะทำให้องค์กรของคุณ

ได้เติบโตยิ่งขึ้นไป เช่น

.

👉1.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

👉2.ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี

และรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

👉3.ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

👉4.เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ

ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากร

ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับ

👉5.เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

ของการประพฤติไม่ชอบหรือการทุจริตในองค์กร

โดยสรุป การตรวจสอบภายในองค์กร

ล้วนแล้วแต่ต้องการให้การทำงานนั้น

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หาข้อบกพร่อง

ช่องโหว่ต่างๆ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข

ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด เพื่อที่องค์กร

จะได้เดินหน้าไปด้วยประสิทธิภาพ

ที่จะเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรของคุณ

.

” CNR Group “ครบวงจรเรื่องการทำบัญชีและภาษี

เราให้บริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพ

#ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีเชิงรุก

#ที่ปรึกษากลยุทธ์การเงิน

#ที่ปรึกษาด้านหลังบ้านธุรกิจ

#สำนักงานบัญชีดิจิทัล

#ตรวจสอบบัญชี

#วางระบบการควบคุมภายใน

#การวางแผนภาษี

ใส่ความเห็น